de kracht van dualiteit

We leven in een digitaal tijdperk. Het digitale dataverkeer is gebaseerd op een binair systeem. Binair is een tweetallig systeem gebaseerd op twee elkaar uitsluitende waarden, zoals 0 of 1, + of -, Ja of Nee, Waar of Onwaar, Aan of Uit.
Het is onvoorstelbaar dat op twee uitsluitende waarden onze digitale verworvenheden zijn gebaseerd. Niet alleen hebben we nu de beschikking over computers met een geweldige capaciteit om berekeningen te maken zodat we gegevens kunnen ordenen, patronen in kaart kunnen brengen en van daaruit voorspellingen kunnen doen. 
Maar ook kunnen nu vanuit de elkaar uitsluitende waarden ware werkelijkheden worden geschapen.
k,
Aanvankelijk zijn het virtuele werkelijkheden, maar zoals op de sociale media als Facebook, YouTube, of Twitter laten zien beïnvloeden de virtuele werkelijkheden wel degelijk onze dagelijkse werkelijkheid.
En dat lijkt steeds meer te gebeuren met het delen van ontroerende beelden op de Whatsapp of Skype. Of de beïnvloeding van verkiezingen en het plegen van aanslagen.

 Er is een menselijk drang om dualiteit te ontkennen of zelfs te bestrijden. Dan wordt dualiteit vooral  polariteit, dan raken we gevangen in tegenstellingen.
We streven naar de ene kant van de medaille maar sluiten het andere uit.
In oude overleveringen wordt er meer nadruk op samenhang van tegenstellingen gelegd. De dualiteit van het leven is essentieel.
Dualiteit is de essentie van ons leven.
Bekend is het Yin-Yang symbool  waarin dat zo treffend wordt weergegeven.
Het staat centraal in het oosterse denken waarin polariteit tot dualiteit wordt getransformeerd en daarin rond wordt. De ene pool bestaat alleen bij de gratie van de andere. En in het een is ook iets van de ander te vinden. De polariteiten zijn nooit absoluut. In het wit zit een beetje zwart en andersom.
Het universum,- alles wat er is en niet is-, wordt de Tao genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar.
Zonder licht geen donker, zonder kwaad geen goed of zelfs zonder dood geen leven.
In onze wereld hebben we een grote neiging om tegenpolen te verabsoluteren, waardoor we het tegendeel gaan demoniseren.
Het lijkt een algemeen menselijk principe.
Dat is niet alleen in het westen zo, dat is niet alleen nu zo, dat was vroeger ook zo.
Dat sinds mensenheugenis zo.
Maar wijsheden van oude overleveringen geven andere inzichten.
Voor mij is Christus een inspirerend voorbeeld van het overstijgen van de polariteiten, van verbindende dualiteit, van samenhang, van verzoening. Bekend zijn gezegden als: heb de naaste lief als uzelf”” (overstijgen van de ik-jij polariteit, het ego) “wie zonder oordeel is werpe, de eerste steen,”of het confronterende gezegde als “heb uw vijanden lief…”

Ook bij gezondheid vallen we terecht in polariteiten.
De definitie van gezondheid van de WHO 1948 legt het accent van het gezondheidsbegrip op een leven zonder gebreken en beperkingen. En dat is nog steeds het gezondheidsideaal. Maar een leven zonder beperkingen is een illusie. Het gevolg ervan is dat we steeds moeilijker met beperkingen om kunnen gaan.
De stichting voor innovatie in de gezondheidszorg ZonMW komt met de volgende definitie: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Machteld Huber hanteert het begrijp Positieve gezondheid en kent deze 6 dimensies toe: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.
Het begrip positieve gezondheid komt dichtbij de kerngedachte van de complementaire geneeskunde dat gezondheid meer met herstelvermogen en innerlijke kracht te maken heeft.
Als we de kracht van regulier (met de nadruk op vorm en functioneren) èn complementair (met de nadruk op innerlijke kracht en herstelvermogen) kunnen zien en juist de polariteit daarin kunnen benutten, komen we tot een ander begrip van welzijn.
Het welzijn van de individuele mens in relatie met de samenhang van de wereld en van de kosmos.

Het leven is materie en geest.
Het leven is goed en fout.
Het leven is leven en dood.
Het wonder van het leven op aarde zit in de dualiteit

Dat maakt het verschil.

<<<terug naar nieuwe dimensies